Kişisel Verilerin Korunması Politikası

BİRCOM İYİ TEKNOLOJİLER KİŞİSEL VERİLERİN TEMİNİ, İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ

GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR

İş bu bilgilendirme metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun)’nun 10 ncu maddesi kapsamında, “aydınlatma yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Bilgilendirme metninde yer alan aşağıdaki terimlerin anlamları, 6698 Sayılı Kanun, bu Kanuna ilişkin çıkarılan Yönetmelikler ve Tebliğlerde belirtilen tanımları ifade etmekte olup aşağıdaki şekildedir.

– Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,

– Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

– İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi,

– Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza,

– Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi,

– Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi,

– Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi,

– Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi,

– İrtibat kişisi: Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişi,

– Kişisel veri saklama ve imha politikası: Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politika

VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Tüzel kişilerde veri sorumlusu tüzel kişiliğin (BİRCOM İYİ TEKNOLOJİLER) kendisidir. Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişilerin Kanun kapsamındaki veri sorumlusu yükümlülükleri, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili organ/kişi veya kişiler marifetiyle yerine getirilir. Tüzel kişiliği temsile yetkili organ, Kanunun uygulanması bakımından yerine

getirilecek yükümlülükler ile ilgili olarak bir veya birden fazla kişiyi görevlendirebilir. Bu görevlendirme Kanun hükümleri uyarınca tüzel kişiliğin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İlgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ilgili kişilere;

– Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

– Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

– İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

– Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

– Kişisel verisi işlenen kişilerin haklarının neler olduğu,

konusunda bilgi vermekle yükümlüdür. Ayrıca veri güvenliğine ilişkin olarak;

– Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

– Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

– Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alınmalıdır. BİRCOM İYİ TEKNOLOJİLER , kendi kurum veya kuruluşunda, 6698 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yaparak elde ettiği kişisel verileri 6698 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamakta ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır..

İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER

BİRCOM İYİ TEKNOLOJİLER tarafından işlenecek kişisel veriler aşağıda belirtilmiş olup kanunların gerekli kıldığı ve/veya ihtiyaç duyulduğu hallerde bu bilgilere yenileri ilave edilebilir ve/veya değişiklik yapılabilir.

Veri işlemeye konu edilen kişisel veriler;

– Ad, Soyad, TC No, Doğum Tarihi, vb. kimlik bilgileri,

– Adres, telefon, fax, e-posta vb. iletişim bilgileri,

– Vergi Dairesi ve Vergi Numarası bilgisi,

– Meslek ve eğitim durumu hakkında bilgiler,

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ

Kişisel veriler doğrudan ilgili kişinin kendisinden temin edilebileceği gibi, online satış platformları, online formlar, bayiler, çözüm ortağı kurum ve kuruluşlar ile bunlarla sınırlı olmamak üzere edinilen verinin edinme

amacına göre dolaylı yollardan da temin edilebilmektedir. BİRCOM İYİ TEKNOLOJİLER web sitelerinden veya mobil uygulamalardan işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca BİRCOM İYİ TEKNOLOJİLER tarafından işlenmektedir.

BİRCOM İYİ TEKNOLOJİLER’e ait olan www.bircom.com,  www.hifilife.com ve www.sennheiser.com.tr adresleri web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitelerdir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

BİRCOM İYİ TEKNOLOJİLER ‘e ait olan online platformlar ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

www.bircom.comwww.hifilife.com ve www.sennheiser.com.tr çerezleri; günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. www.bircom.com, www.hifilife.com ve www.sennheiser.com.tr size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.

www.bircom.comwww.hifilife.com ve www.sennheiser.com.tr çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

BİRCOM İYİ TEKNOLOJİLER online platformlarda (www.bircom.com, www.hifilife.com ve www.sennheiser.com.tr) oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya

“www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

İnternet Sitesi Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?

www.bircom.com,  www.hifilife.com ve www.sennheiser.com.tr çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesi/mobil uygulamaya daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

www.bircom.com, www.hifilife.com ve www.sennheiser.com.tr web sitelerine giriş yapan kullanıcıların analizini yapmak için Google Analytics çerezleri kullanılır.

www.bircom.com,  www.hifilife.com ve www.sennheiser.com.tr web sitelerine nereden bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin

süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.

www.bircom.com,  www.hifilife.com ve www.sennheiser.com.tr web sitelerindeki çerezler ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için reklam/tanıtım amacıyla kullanılır.

Bu şekilde, web sitesini, mobil uygulamasını kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.

İnternet Sitesi üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullanmaktadır?

www.bircom.com,  www.hifilife.com ve www.sennheiser.com.tr web sitesi çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesi, mobil uygulamasını ve/veya web sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. İnternet tarayıcınızın “yardım”

dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” ya da “www.youronlinechoices.eu”

adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

BİRCOM İYİ TEKNOLOJİLER, kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir. Bu amaçlar;

– Vergi kanunları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler kapsamında vergi vb.

kamu alacaklarına dair yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

– 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici haklarının korunmasına ilişkin tedbirlerin alınması,

– İlgili kişilerin BİRCOM İYİ TEKNOLOJİLER ’den satın almak istedikleri ürünlere ait siparişlerin alınması, ürünlerin satışı, ürünlerin ilgili kişilere ulaştırılması, bedellerinin tahsil edilmesi, satılan ürüne ilişkin satış

sonrası hizmetlerin sunumu, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, satılan ürün veya hizmete ilişkin varsa şikayet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi,

– Elektronik ticaret platformları üzerinden yapılan alışverişlerde mesafeli satış sözleşmelerinin düzenlenmesi, ilgili kişinin kimliğinin doğrulanması,

– Hizmet kalitesinin artırılması,

– Ürün ve hizmetlere ilişkin kampanya, promosyon, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulması, bu konularda bilgi verilmesi,

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

BİRCOM İYİ TEKNOLOJİLER , veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri ilgili kişinin açık rızası olmadan üçüncü kişi/kurumlara aktarmamaktadır.

BİRCOM İYİ TEKNOLOJİLER, vergi ve sosyal güvenlik kanunları ile diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı, İş-

Kur, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Bankalararası Kart Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, BİRCOM İYİ TEKNOLOJİLER, ’nin yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, bayilik sıfatıyla faaliyet yürütülen firmalara, işbirliği yapılan program ortağı/çözüm ortağı kurum ve kuruluşlara, PTT şubelerine, lojistik destek hizmeti, danışmanlık ve bağımsız denetim hizmeti alınan firmalara, yasal zorunluluklar nedeniyle, ilgili kişinin 6698 sayılı Kanun kapsamındaki haklarının saklı kalması koşuluyla, kişisel verileri aktarabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE İLGİLİ KİŞİNİN AÇIK RIZASININ ALINMASI BİRCOM İYİ TEKNOLOJİLER, tarafından işlenecek kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun kapsamında ilgili kişinin “açık rızası”

alınarak işlenir. Açık rıza; Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve ilgili kişinin özgür iradeyle açıklayacağı rızasını ifade eder.

6698 sayılı Kanunun 5/2 nci maddesi gereğince aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel veriler işlenebilir.

– Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

– Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

– Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

– Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

– İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

– Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

– İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

BİRCOM İYİ TEKNOLOJİLER, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve diğer sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri imha eder (kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir).

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

– Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

– Kişisel verilerle ilgili değişiklilerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, 6698 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde belirtilen hakları kapsamındaki taleplerine ilişkin olarak BİRCOM İYİ TEKNOLOJİLER ’e başvurabilir. İlgili kişiler, başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilir. İlgili kişiler taleplerini, aşağıdaki iletişim kanallarından biri vasıtası ile BİRCOM İYİ TEKNOLOJİLER ’e iletebilir. Bu doğrultuda ilgili kişiler taleplerini;

– Yazılı olarak,

– Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi üzerinden,

– Güvenli elektronik imza veya mobil imza yoluyla,

– Kişisel verisi işlenen kişi tarafından BİRCOM İYİ TEKNOLOJİLER ’e daha önce bildirilen ve BİRCOM İYİ TEKNOLOJİLER ’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, Başvurularda;

– Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

– Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

– Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

– Talep konusu,

bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Başvuru talepleri, “Başvuru Talep Formu” kullanılmak suretiyle yapılabilir. İlgili kişilerin yapacağı başvurular için, iş bu bilgilendirme metninin “2-VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER” başlıklı bölümünde belirtilen iletişim kanalları kullanılabilir.

BİRCOM İYİ TEKNOLOJİLER, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” in 7’nci maddesinde belirtilen tutarda ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

BİZE ULAŞIN :

BİRCOM İYİ TEKNOLOJİLER’in veri politikaları ve kişisel verilerinizi nasıl kullandığımız konusunda daha fazla bilgi edinmek isterseniz, bize e-posta gönderebilir, bizi arayabilir veya şirketimizi ziyaret edebilirsiniz. Bu Gizlilik Beyanının sonunda iletişim bilgilerinin bir listesi yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince bu bağlantıda [?] bulunan formu kullanarak, aşağıdaki kanallardan herhangi biri üzerinden kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz:

– Sultan Selim Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No: 61, K:3 D:3 -34416 Kağıthane/İstanbul adresine veya satış mağazamıza kimlik teyidinizin yapılmasını sağlayarak bizzat başvurun

– Başvurunuzu info@bircom.com adresine kayıtlı e-posta adresiniz ile e-posta olarak gönderin

– Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile şirketimizin info@bircom.com adresine e-posta gönderin

– Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde yer alan diğer bir yöntemi kullanın.

Başvuru talebiniz 30 (otuz) gün içerisinde firmamızca sonuçlandırılacaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Başvurunuz reddedilirse yazılı olarak veya elektronik formatta bunun sebebini size bildireceğiz.

Bu Gizlilik Beyanının kapsamı

Bu BİRCOM İYİ TEKNOLOJİLER’in Gizlilik Beyanıdır ve kişisel verileri işledikleri kapsamda BİRCOM İYİ TEKNOLOJİLER’in iştirakleri, grup şirketleri ve satış mağazaları için de geçerlidir.

Yasalardaki değişikliklere uymak ve/veya değişen veri işleme şartlarımızı yansıtmak amacıyla bu Gizlilik Beyanında değişiklik yapabiliriz. Bu versiyon 08/08/2019 tarihinde oluşturulmuştur. En güncel versiyonu www.bircom.com adresinde bulabilirsiniz.


Veri Koruma Sorumlusunun iletişim
Ülke Veri Koruma Otoritesi Bilgileri

Türkiye Cumhuriyeti

info@bircom.com

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

0212 319 97 00

https://www.kvkk.gov.tr/

DEĞİŞİKLİK VE GÜNCELLEMELER

İş bu bilgilendirme metni, 6698 sayılı Kanun ve söz konusu Kanun kapsamında yayınlanmış olan Yönetmelik ve Tebliğler ile BİRCOM İYİ TEKNOLOJİLER'in kişisel veri işleme amaç ve politikaları kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya BİRCOM İYİ TEKNOLOJİLER'in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bilgilendirme metninde gerekli değişiklikler yapılabilir. Bilgilendirme Metninin en güncel haline www.bircom.com adresinden ulaşılabilecektir.

Bircom İyi Teknolojiler.

Mersis Numarası: 0177035208000014

Adresi: Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. No:61 K:3 D:3 34416. Kağıthane/İSTANBUL

Telefonu: 0212- 319 97 00

Fax: 0212- 284 76 80

e-posta adresi: info@bircom.com

Zoom Deneyiminizi Geliştiren Uygulamaları Bulun!

Planlamayı güçlendirin, dosyalara erişin, satış fırsatları oluşturun ve ekibinizle iş birliği yapın.